Kas yra šeimos verslas?

Pasirinkimo kopėčios su minimaliomis investicijomis

Rinkinį sudaro šis pasiūlymas, taip pat pasiūlymas dėl ES padengtųjų obligacijų reglamentavimo sistemos, pasiūlymas sudaryti palankesnes sąlygas tarpvalstybiniu mastu platinti investicinių fondų vienetus, pasiūlymas dėl taikytinos teisės, kai reikalavimų perleidimas daro poveikį tretiesiems asmenims, ir Komunikatas dėl taikytinos teisės, kai vertybinių popierių sandoriai daro poveikį nuosavybės teisėms.

Ši iniciatyva iš dalies susijusi su Komisijos prioritetu sukurti kapitalo rinkų sąjungą; jos tikslas — suteikti daugiau galimybių novatoriškoms bendrovėms, pradedančiosioms įmonėms ir kitoms nebiržinėms bendrovėms gauti finansavimą 1. Dėl struktūrinės informacijos asimetrijos šiandien šioms bendrovėms tebėra sunku gauti finansavimą, ypač kai jos pereina iš pradedančiosios įmonės etapo į plėtros etapą.

Pirties ant ratų grąžinimo diskusija. Pirtis ant ratų - veikianti verslo idėja

Dažnai brangu pernelyg pasikliauti trumpalaikėmis neužtikrintomis banko paskolomis. Be to,  m. Šios problemos dar opesnės valstybėse narėse, kuriose kapitalo rinkos ir bankų sistema mažiau išplėtotos. Sutelktinis finansavimas yra naujo pavidalo technologijomis grindžiama finansinė paslauga, kuri gali labiau padėti investuotojams surasti verslo projektų, kuriems reikia lėšų.

strategija, kaip uždirbti pinigus iš dvejetainių opcionų kaip užsidirbti pinigų internete be įsibrovimų

Sutelktinio finansavimo platformos veikia kaip investuotojų ir įmonių tarpininkai: leidžia investuotojams lengviau nustatyti ir paremti projektus, kurie juos domina. Sutelktinis finansavimas gali tapti svarbiu nebankinio finansavimo šaltiniu, taigi padėti siekti visa apimančių kapitalo rinkų sąjungos tikslų — remti tvaresnę finansinę integraciją ir privačias investicijas, kad būtų kuriamos darbo vietos ir augtų ekonomika.

Todėl sutelktinis finansavimas gali tapti alternatyva neužtikrintoms bankų paskoloms, kurios dabar yra pagrindinis MVĮ išorės finansavimo šaltinis, ypač pradiniu veiklos laikotarpiu.

Aktyvus obligacijų portfelio valdymas - klubstudentow.lt

Komisijos tarnybos kelerius metus stebėjo sutelktinio finansavimo rinkos plėtrą. Tuo tarpu Komisijos tarnybos įsipareigojo stebėti šią rinką ir per tą laiką, rengdamos konsultacijas su suinteresuotosiomis šalimis ir atlikdamos išorės tyrimus, surinko reikšmingų įrodymų apie tarpvalstybinės veiklos pasirinkimo kopėčios su minimaliomis investicijomis vidaus rinkos plėtros kliūtis. Be to, toliau vykusi Europos sutelktinio finansavimo sektoriaus koncentracija keliose valstybėse narėse parodė, kad būtina, jog šiuo finansavimo metodu lėšų ieškantys subjektai ir investuotojai galėtų plačiau pasinaudoti visose valstybėse narėse.

Šiuo pasiūlymu sukuriamas investicijomis ir skolinimu grindžiamo sutelktinio finansavimo platformų Europos ženklas: sudaromos galimybės plėtoti tarpvalstybinę veiklą ir siekiama proporcingai spręsti rizikos problemas. Pasiūlymu siekiama sudaryti sąlygas, kad būtų lengviau plėtoti sutelktinio finansavimo paslaugas visoje vidaus rinkoje ir kartu didinti galimybes verslininkams, pradedančiosioms įmonėms, veiklą plečiančioms įmonėms ir MVĮ apskritai gauti finansavimą.

Todėl neatlyginama parama ir apdovanojimu grindžiamas pasirinkimo kopėčios su minimaliomis investicijomis finansavimas į šios iniciatyvos taikymo sritį neįtraukiamas. Įtraukti tokius verslo modelius būtų neproporcinga, nes jie nėra susiję su finansavimo produktais ir informacijos asimetrijomis, kuriuos tie produktai sukuria. Be to, ES vartotojų apsaugos teisės aktai jau taikomi apdovanojimu grindžiamam sutelktiniam finansavimui, kuriam nustatytos griežtos vartotojų apsaugos taisyklės.

Todėl į pasiūlymą neįtrauktas skolinimas vartotojams vartojimo tikslais, nes tai nėra skolinimas verslui ir jis iš dalies patenka į galiojančių ES teisės aktų taikymo sritį, t. Šiuo pasiūlymu taip pat siekiama suteikti investuotojams reikiamos informacijos apie sutelktinį finansavimą, taip pat informacijos apie pagrindinę riziką. Siekiant didinti investuotojų pasitikėjimą šiomis naujoviškomis paslaugomis, šiuo pasiūlymu taip pat reikalaujama, kad sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjai taikytų reikiamas apsaugos priemones ir sumažintų tikimybę, kad rizika materializuosis.

Sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjai savo verslo modelius pritaikydavo prie labai skirtingų nacionalinių sistemų, ir jiems nacionalinės kompetentingos institucijos taiko galiojančią ES ir nacionalinę tvarką.

pasirinkimo kopėčios su minimaliomis investicijomis patikimos dvejetainių opcionų brokerių apžvalgos

Kadangi verslo modeliai yra dinamiški, o galiojančius ES teisės aktus valstybės narės aiškina skirtingai, atsirado įvairių sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjų reguliavimo sistemų, pagal kurias jie visiškai nereguliuojami, ir tokių, pagal kurias jiems griežtai taikomos investuotojų apsaugos taisyklės. Kai kurios valstybės narės žmonės lengvai uždirba pinigus šiol yra nustačiusios specialią nacionalinę sutelktinio finansavimo tvarką, o kitos reikalauja, kad sutelktinio finansavimo platformos gautų licenciją ir veiktų pagal galiojančius ES teisės aktus, kaip antai Finansinių priemonių rinkų direktyvą FPRD IIMokėjimo paslaugų direktyvą MPD ir Alternatyvaus investavimo fondų valdytojų direktyvą AIFVD.

Šiuo Europos sutelktinio finansavimo teisinės sistemos pasiūlymu nesiekiama kištis į specialią nacionalinę tvarką arba galiojančias licencijas, taip pat licencijas pagal FPRD II, MPD ar AIFVD, bet norima sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjams suteikti galimybę teikti prašymą dėl ES ženklo, kuris jiems padėtų pagal tam tikras sąlygas plėtoti savo veiklą visoje Sąjungoje.

Šiuo pasiūlymu sudaromos sąlygos sutelktinio finansavimo platformoms plėtoti veiklą Europos rinkose ir kartu siekiama padėti hou pajamų papildomos išmokos įmonėms ir Pasirinkimo kopėčios su minimaliomis investicijomis gauti alternatyvių kapitalo išteklių, atsižvelgiant į kitas iniciatyvas, pvz. Finansinių paslaugų sektorius iš tiesų yra didžiausias skaitmeninių technologijų vartotojas ir pagrindinis mūsų visuomenės skaitmeninės transformacijos variklis.

Šios naujos technologijos keičia vartotojų ir bendrovių naudojimosi paslaugomis būdą, taip pat didina jų gebėjimą suprasti ir įvertinti riziką.

Dabar sutelktinio finansavimo srityje vidaus rinka pasinaudoti negalima, nes nėra tam skirtos ir darnios reguliavimo ir priežiūros tvarkos. Nors kai kurios valstybės narės taiko dabar galiojančias finansinių paslaugų sistemas sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjams, kitos leidžia jiems veikti pagal reguliavimo sistemos išimtis, kurios taikomos specialiems verslo modeliams.

Tuo tarpu vis daugiau valstybių narių įgyvendina specialią nacionalinę sistemą, kuri konkrečiai skirta sutelktinio finansavimo veiklai.

Taigi sutelktinio užsidirbti pinigų per interneto kompiuterį paslaugų teikėjams taikomos skirtingos sistemos, taisyklės ir verslo modelių aiškinimai visoje Sąjungoje yra kliūtis galimam sutelktinio finansavimo veiklos plėtojimui ES lygmeniu.

Dideli valstybių narių priimtų reguliavimo standartų ir įvairių teisės aktų taikymo sričių skirtumai yra kliūtis plėtoti sutelktinio finansavimo platformų veiklą visoje ES, nes jų verslo modelius reikėtų pritaikyti pagal kiekvieną jurisdikciją, kurioje dažnai reikalaujama daugybės nacionalinių leidimų ar registracijų, taip pat laikytis skirtingų nacionalinių įstatymų, be kita ko, rinkodaros ir vartotojų apsaugos srityse.

Ką galima atrasti mieste. Koks pelningiausias verslas mažame miestelyje? Mes paprastai užjaučiame tuos, kurie gimė tokiame mažame mieste ir užjaučia norą persikelti į metropoliją, kur yra kur kas daugiau galimybių sutvarkyti savo gyvenimą. Tačiau esmė yra ne ten, kur jūs gyvenate. Galite gyventi sostinėje už menką atlyginimą, o protingas žmogus iš mažo miestelio - verslumas.

Dėl to didėja sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjų išlaidos, teisinis sudėtingumas ir netikrumas, taip pat atsiranda nereikalingas rinkos susiskaldymas ir nepasiekiama masto ekonomijos, trūksta nuoseklaus požiūrio į skaidumą ir finansinę riziką. Šie skirtumai trukdo kurti vidaus rinką ir jai sklandžiai veikti. Dėl šios padėties ribojamos sutelktinio finansavimo platformų galimybės veikti kitose ES, ne vien nacionalinėje, rinkose, o sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjų finansinės paskatos apsiriboja tik didesnėmis ES šalimis, kurių rinka pakankamai didelė.

Dėl to savo ruožtu varžomos galimybės plėtoti integruotą ES pasirinkimo kopėčios su minimaliomis investicijomis finansavimo paslaugų vidaus rinką. Kadangi nėra vidaus rinkos, investuotojai taip pat turi ribotas galimybes išskaidyti riziką.

Yra svarbių ir inovatyvių sektorių, kaip antai technologijų, į kuriuos investuojant geografinis artumas nėra lemiamas veiksnys, taigi galima remtis tarptautiniais investuotojais.

Tarptautiniams investuotojams sunku patekti į Pasirinkimo kopėčios su minimaliomis investicijomis sutelktinio finansavimo platformas dėl didelių pirmiau minėtų tarpvalstybinių kliūčių, nors vidaus rinkos auga sparčiai. Kadangi investuotojams sunku vykdyti tarpvalstybinę veiklą, atsiranda papildomų paieškos išlaidų ir Sąjungoje ribojamas laisvas kapitalo judėjimas. Buvo pastebėta, kad kai kurios įmonės siekia įregistruoti juridinį subjektą ir ieškoti lėšų šalyse, kuriose sutelktinio finansavimo rinkos išplėtotos.

Nors tam poveikį galėjo turėti ir kiti veiksniai, kaip antai vietos finansų ekosistema, tai reiškia, kad mažosios įmonės sektoriuose, kuriuose mažas gamybos veiksnių judumas, negalėtų pasinaudoti šiomis finansavimo galimybėmis, nebent jau egzistuoja veiksminga vidaus sutelktinio finansavimo rinka. Taigi, nesant galimybių platformoms ir investuotojams veikti tarpvalstybiniu mastu, įvairių sektorių įmonėms gali atsirasti kliūčių gauti finansavimą.

Šie skirtumai taip pat lemia nevienodas veiklos sąlygas pasirinkimo kopėčios su minimaliomis investicijomis teikėjams dėl pastarųjų vietos, nes kitoje nacionalinių sienų pusėje veikia skirtingi verslo modeliai, taigi sutelktinio finansavimo paslaugų vidaus rinkai iškyla papildomų kliūčių.

Pagrindiniai veiksniai: sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjai skirtingai traktuojami ir jiems sudaromos nevienodos sąlygos, tarpvalstybinėje aplinkoje investuotojams kyla papildomas nepasitikėjimas, kuris siejamas su netikrumu ir didelėmis paieškos išlaidomis.

Tačiau daug svarbiau yra tai, kad dėl skirtingo sutelktinio finansavimo paslaugų traktavimo ir joms taikomų sąlygų mažmeniniai investuotojai susiduria su dideliu teisiniu netikrumu ir nėra skatinami tokiomis paslaugomis naudotis, nes jų teisės menkai apsaugomos arba nėra tikrumo dėl tokios apsaugos, teisių gynimo priemonių ir nėra skaidrumo dėl kainodaros ir mokesčių, susijusių su investicijomis į projektus.

Obligacijų portfelio valdymas, palūkanų normai kylant

Nustatant vienodas įmonių veiklos ES sąlygas, pasiūlymu siekiama įveikti nacionalinių teisinių sistemų skirtumus, dėl kurių ES lygmens rinka yra susiskaidžiusi, visoms suinteresuotosioms šalims, t. Kartu juo siekiama užtikrinti vienodas sąlygas visiems paslaugų teikėjams, kurie naudoja tą patį ES ženklą.

Reikia nustatyti, ar pasiūlymo tikslų valstybės narės negalėtų pasiekti remdamosi savo nacionalinėmis teisės sistemomis ir ar dėl šio teisės akto masto ir poveikio tų tikslų geriau siekti ES lygmeniu. Kadangi valstybės narės taiko skirtingus metodus ir skirtingai traktuoja sutelktinio finansavimo veiklą, išvardytų problemų vis gausėja.

Sezoninis verslas; Internetas.

Speciali nacionalinė tvarka yra pagrindinė kliūtis platformoms ir dėl jos rinka toliau skaidoma, todėl tikslų negalima pasiekti atskirais valstybių narių veiksmais. Komisijos tarnybos kelerius metus stebi rinką ir pripažino, kad skirtumai ir problemos didėja — todėl reikia imtis ES lygmens veiksmų. Kad tokius veiksmus reikia ryžtingai remti, rodo atliktais tyrimais ir surengtomis viešomis konsultacijomis surinkti įrodymai. Valstybės narės kol kas nesiėmė koordinavimo veiksmų dėl indėlių nepriimančių įstaigų skolinimo paslaugų taisyklių ir Finansinių priemonių rinkų direktyvos FPRD taisyklės investicijomis grindžiamo sutelktinio finansavimo platformoms ir toliau taikomos nepakankamai vienodai, kad būtų galima vykdyti tarpvalstybinę veiklą.

Veiksmais valstybės narės gali spręsti tik savo rinkos problemas — to nepakaktų siekiant sumažinti neigiamą poveikį vidaus rinkos veikimui. Dėl tokios padėties galimybė gauti kapitalo rinkų finansavimą ankstyvuoju etapu įmanoma tik didesnėse ES šalyse ir atitinkamai investuotojų galimybės riboti riziką nepakankamos, nepriklausomai nuo to, kur jie pasirinkimo kopėčios su pasirinkimo kopėčios su minimaliomis investicijomis investicijomis yra.

kaip galite vienu metu uždirbti daug pinigų

Sukūrus Pasirinkimo kopėčios su minimaliomis investicijomis lygmens sistemą būtų galima vidaus rinkoje išduoti sutelktinio finansavimo veiklos pasą. Dėl to atsirastų daugiau sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjų tarpusavio konkurencijos ir mažesnes vidaus rinkas turinčios valstybės narės galėtų naudotis alternatyviais finansavimo šaltiniais.

Be to, pradedančiosioms įmonėms ir MVĮ būtų teikiama daugiau kapitalo ir investuotojai galėtų naudotis alternatyviomis turto klasėmis. Šiandien sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjams, norintiems siūlyti savo paslaugas kitose valstybėse narėse, tai daryti leidžiama, jeigu jie gauna vietos licenciją ir laikosi tos valstybės narės nacionalinės sutelktinio finansavimo tvarkos. Iš esmės tai reiškia, kad sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjas turi vienu metu laikytis kelių šalių nacionalinės tvarkos, taip pasirinkimo kopėčios su minimaliomis investicijomis pritaikyti savo verslo modelį, jeigu paslaugas nori siūlyti tarpvalstybiniu mastu.

Tai labai apsunkina sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjų galimybes plėtoti savo siūlymus ES lygmeniu. Sutelktinio finansavimo paslaugos daugiausia teikiamos projektams, pradedančiosioms įmonėms ankstyvuoju etapu ir MVĮ mažesnio masto kapitalo didinimo veiklai.

Aktyvus obligacijų portfelio valdymas

Vis dėlto kai kuriose valstybėse narėse paslaugų teikėjai turi taikyti galiojančius sektoriaus teisės aktus, pvz. Tos taisyklės nedidelio masto veiklai gali būti neproporcingos. Be to, jos gali neatitikti paskirties.

Sutelktinis finansavimas apima daug skirtingų verslo modelių, iš kurių ne visi gali būti aptarti, todėl tai gali turėti nenuspėjamą šalutinį reglamentavimo poveikį. Taigi, gali būti neįmanoma proporcingai apimti vis daugiau platformų derinant įvairius verslo modelius, kurie gali būti susiję su skolinimu ir investicijomis grindžiamais sandėriais.

Atskira savanoriška Europos lygmens sutelktinio finansavimo tvarka su Europos sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjo ženklu, kurią platformos rinktųsi, jeigu norėtų vykdyti veiklą tarpvalstybiniu mastu, nepakeistų pritaikytų nacionalinių sutelktinio finansavimo sistemų, o suteiktų galimybių platformoms, kuriose norima vykdyti operacijas Europos lygmeniu ir vykdyti tarpvalstybinę veiklą.

Taip būtų gana greitai ir labai sumažintos sutelktinio finansavimo platformų, naudojamų arba kurias ketinama naudoti tarpvalstybiniu mastu, patekimo į rinką išlaidos reglamentavimo ir priežiūros išlaidosnes leidimas joms būtų išduodamas vieną kartą. Kartu tokia tvarka būtų proporcingesnė nei pagal FPRD taisykles taikoma tvarka. Siūloma paslaugų teikimo tvarka taip pat sudarytų pasirinkimo kopėčios su minimaliomis investicijomis lanksčiau vykdyti gausesnę platformų pasirinkimo kopėčios su minimaliomis investicijomis apimant kelis verslo modelius, nes taip nustatoma viena tvarka, kuri taikoma ir investicijomis grindžiamiems, ir skolinimu grindžiamiems modeliams mažinamas reguliavimo netikrumas.

Tokiu požiūriu taip pat būtų užtikrinama, kad tvarka būtų perspektyvi, atsižvelgiant į sparčią sektoriaus pasirinkimo kopėčios su minimaliomis investicijomis ir skirtingų priemonių naudojimą. Tinkamiausia galimybė taip pat derėtų su teisine sistema, nes ji leidžia kartu su šia tvarka veikti nustatytoms finansinėms programoms kartu su išimtimi, suderinta su 1 mln.

Pagal tokį požiūrį būtų mažinama reguliacinio arbitražo rizika ir kartu sudaromos sąlygos tarpvalstybinei veiklai pagal tvirtą investuotojų apsaugos ir finansinio stabilumo sistemą. Kaip ES ženklas čia pasirinktas reglamentas turi būti tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse, kad būtų veiksmingas. Antra, siūlomu reglamentu nustatomi suderinti sutelktinio finansavimo platformoms, dėl kurių norima teikti prašymą gauti atitinkamą veiklos leidimą, taikomi reikalavimai, taigi šiai sričiai neturi būti taikomos konkrečios nacionalinės taisyklės.

Todėl šiuo atveju reglamentas yra tinkamesnis nei direktyva.

Kokį verslą atidaryti mažame mieste: 5 naudingi patarimai

Tačiau bet kurie elementai, kurie nepatenka į šio pasiūlymo taikymo sritį, būtų reglamentuojami nacionalinėmis taisyklėmis, taip pat nuostatos, kuriomis perkeliamos taikomų ES direktyvų nuostatos. Konsultacijų dėl žaliosios knygos dėl kapitalo rinkų sąjungos respondentai nurodė keletą kliūčių, kurios trukdo kurti tinkamai reguliuojamas sutelktinio finansavimo platformas: reglamentavimo kliūtis, tai, kad mažai informacijos, o jos kokybė prasta, ir kitas kliūtis, pavyzdžiui, kad trūksta antrinių rinkų ir yra mokestinių kliūčių.

Kai kurių respondentų nuomone, ES įsikišus būtų lengviau vykdyti tarpvalstybinius sandorius ir jie kainuotų mažiau. Dauguma konsultacijų dėl kapitalo rinkų sąjungos veiksmų plano laikotarpio vidurio peržiūros respondentų teigė panašiai, pasisakydami už tinkamos sutelktinio finansavimo teisinės sistemos plėtojimą visoje ES, siekiant užtikrinti tinkamą investuotojų ir vartotojų apsaugą, kad būtų sukurta pakankamo dydžio rinka.

Per viešas konsultacijas iš viso gauti atsiliepimai, kuriuos pateikė pavieniai asmenys, sektoriaus atstovai gana įvairūs rinkos dalyviainacionalinės ir Europos reguliavimo ir priežiūros institucijos, vartotojai ir profesinės sąjungos.

Apskritai respondentai laikėsi nuomonės, kad nacionalinė sutelktinio finansavimo Europoje reguliavimo tvarka turi tiesioginį poveikį sutelktinio finansavimo sektoriaus plėtrai. Tokios nuomonės laikėsi pasirinkimo kopėčios su minimaliomis investicijomis rūšių respondentai privatūs asmenys, privačios organizacijos, valdžios institucijos ir tarptautinės organizacijos. Beveik pusė respondentų, kurie pareiškė nuomonę šiuo klausimu, mano, kad nacionalinė reguliavimo pasirinkimo kopėčios su minimaliomis investicijomis trukdo tarpvalstybinei sutelktinio finansavimo veiklai ir kad reikia derinimo ES pasirinkimo kopėčios su minimaliomis investicijomis.

Be to, buvo pabrėžta, kad Europos rinka susiskaidžiusi, nes įvairios valstybės narės priėmusios skirtingą tvarką. Kai kurie taip pat teigė, kad tarpvalstybinės veiklos kliūtys sugretinus nacionalinį reglamentavimą paskatino tikrą konkurenciją, todėl platformoms sunkiau ir brangiau plėtoti veiklą ir pasiekti reikiamą dydį, kad būtų pelningos ilguoju laikotarpiu. Be to, Komisijos tarnybos surengė keletą praktinių seminarų konsultuodamosi su valstybėmis narėmis, verslo asociacijomis ir jų nariais.

Surengti trys sutelktinio finansavimo reguliavimo praktiniai seminarai su valstybėmis narėmis  m. Ekspertai atkreipė dėmesį į keletą problemų, kurias būtų galima spręsti siekiant išvengti teisinių kliūčių ir skatinti sutelktinio finansavimo veiklą ES, pavyzdžiui, keičiantis informacija, renkant duomenis, kuriant bendrą taksonomiją, remiant pasų išdavimą ir labiau suderintus vertybinių popierių emisijos, kuri neviršija nustatytos ribos, informacijos atskleidimo reikalavimus.

Komisijos tarnybos  m. Galiausiai  m. Panaudota medžiaga buvo renkama nuo  m. Tai buvo susitikimai su suinteresuotosiomis šalimis, Komisijos vardu ir sektoriaus suinteresuotųjų šalių atlikti tyrimai, tarnybų darbiniai dokumentai, priežiūros institucijų nuomonės ir konsultacijos, tyrimai ir akademinių tyrimų dokumentai. Buvo užsakytas tyrimas, kuriuo siekta nustatyti tarpvalstybinio sutelktinio finansavimo paslaugų teikimo kliūtis.

Koks gali būti mažas verslas. Atidaryti pelningą verslą lengva

Jį Reglamentavimo patikros valdyba toliau — RPV patvirtino  m. RPV paprašė iš dalies pakeisti projekto poveikio vertinimą, siekdama paaiškinti i iniciatyvos pagrindą bei skubą ir kaip Komisijos pozicija keitėsi pastaraisiais metais, taip pat labiau paaiškinant dėmesį novatoriškų verslininkų, mažųjų įmonių ir pradedančiųjų įmonių ypač ankstyvo finansavimo poreikiams; ii kiek pasiūlymas yra perspektyvus ir gali apimti pokyčius ateityje; iii reguliavimo susiskaidymo svarbą, palyginti su pasiūlyme nenagrinėjamomis kliūtimis; iv papildomus tarpvalstybinės veiklos paklausos įrodymus; v pasiūlymo ir galiojančių ES sektorių ir nacionalinės teisės aktų sąveiką; vi atitinkamos priežiūros institucijos pasirinkimo pagrindimą ir pasiūlymo poveikį Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijai.

Poveikio vertinimas atitinkamai iš dalies pakeistas.

pasirinkimo kopėčios su minimaliomis investicijomis

Poveikio vertinime prieita prie išvados, kad ES verslo finansavimui skirtos sutelktinio finansavimo rinkos yra didžia dalimi nepakankamai išvystytos, palyginti su kitomis stipriausios ekonomikos šalimis, tačiau svarbiausia, kad jos negali tinkamai veikti tarpvalstybiniu mastu. Dėl suskaidytos ir prieštaringos reguliavimo tvarkos sutelktinio finansavimo platformos negali plėtoti veiklos ir laisvai teikti savo paslaugų visos Europos lygmeniu.

Panašiai ir investuotojai nelinkę dalyvauti tarpvalstybinėje veikloje, nes trūksta pasitikėjimo tomis platformomis ir jų suskaidytomis paslaugų teikimui taikomomis reguliavimo sistemomis.

pasirinkimo kopėčios su minimaliomis investicijomis

Siekiant šias problemas spręsti, poveikio vertinime išskirtos ir išnagrinėtos šios politikos galimybės: 1 atskaitos scenarijus — nesiimama jokių ES lygmens veiksmų; 2 1 galimybė — remiamasi reputacijos kapitalu: nustatomi minimalūs standartai ir geriausia patirtis; 3 2 galimybė — produktais grindžiamas metodas: pasirinkimo kopėčios su minimaliomis investicijomis finansavimas suderinamas su galiojančiu ES bendru taisyklių sąvadu; 4 3 galimybė — papildomas paslaugomis grindžiamas sprendimas: Europos sutelktinio finansavimo paslaugų tiekėjams skirta tvarka.

Pagal pirmąją atskaitos scenarijaus galimybę išnagrinėjami rinkos pokyčiai, jeigu nebuvo imtasi jokių ES masto veiksmų. Nesiimant veiksmų, sutelktinio finansavimo platformoms bus dar sunkiau plėtoti tarpvalstybinę veiklą, o dėl gausėjančių prieštaringų nacionalinės tvarkos nuostatų atsiras investuotojų apsaugos ir rinkos vientisumo spragų. Antra galimybė grindžiama tuo, kad visoje ES pasirinkimo kopėčios su minimaliomis investicijomis įmanoma nustatyti minimalius suderintus elementus ir juos derinti su geriausia patirtimi.

Šios galimybės taip pat atsisakyta, nes atsirastų pernelyg didelis reguliavimo netikrumas dėl savireguliavimo vykdymo užtikrinimo mechanizmo ir jo sąveikos su jau galiojančia nacionaline tvarka. Pagal trečiąją galimybę numatoma remiantis dabartine ES pasirinkimo kopėčios su minimaliomis investicijomis sistema, pavyzdžiu, FPRD, priimti sutelktinio finansavimo paslaugas reglamentuojančias nuostatas ir sukurti atskirą skolinimu grindžiamą sutelktinio finansavimo paslaugų teikimo veiklai skirtą tvarką Europos masto sistemos skaitmeninės dvejetainės parinktys metu nėra.

Šią sutelktinio finansavimo tvarką taip pat atsisakyta įtraukti į ES bendrą taisyklių sąvadą, nes tai nėra tiek ekonomiška, kiek kitos galimybės, kuriomis pasiekiama panašių vientisumo ir skaidrumo rezultatų.

Pagal ketvirtąją ir tinkamiausią galimybę sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjams būtų suteikiamas ES ženklas: jam leidimas būtų išduodamas ir jo priežiūra būtų vykdoma ES lygmeniu pagal ES tvarką. Ši galimybė apima lankstumą nustatant verslo modelius galima laisvai pasirinkti: vykdyti veiklą pagal ES ženklą arba toliau vykdyti veiklą pagal nacionalinę tvarką ir proporcingą investuotojų apsaugą bei organizacines taisykles.

Kompiuterinė automobilių diagnostika

Be to, išsami paso mechanizmo tvarka taip pat yra ekonomiška priemonė siekiant plėtoti paslaugas pagal bendrą sistemą, mažinti reguliavimo netikrumą ir mažinti administracinę naštą. Šiuo atžvilgiu nėra tikėtina, kad pasiūlymas turėtų tiesioginį poveikį šioms teisėms, išvardytoms pagrindiniuose JT susitarimuose dėl žmogaus teisių, Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje, kuri yra neatskiriama ES sutarčių dalis, ir Europos žmogaus teisių konvencijoje EŽTK.

Šių išlaidų mastas ir pasiskirstymas priklausys nuo tikslių reikalavimų Europos sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjams ir susijusių priežiūros bei stebėsenos užduočių. Darant prielaidą, kad ESMA bus atsakinga už 25 Europos sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjų leidimų išdavimą ir priežiūrą pirmaisiais įgyvendinimo metais  m. Į šią apskaičiuotą sumą taip pat įtraukta pusė   EUR vienkartinių išlaidų per pirmuosius dvejus metus būtinoms IT sistemoms atnaujinti.

eurų nepastovumas yra žemas teisinės dvejetainės galimybės