Pasirinkimo sandoriai (opcionai) - klubstudentow.lt

Pasirinkimo termino pasibaigimas, Civilinis kodeksas. Šeštoji knyga. Prievolių teisė

Mokesčių įstatymuose nustatytų terminų ir dokumentų įteikimo administratoriui terminų skaičiavimas Pasirinkimo termino pasibaigimas įstatymuose nustatytų terminų ir dokumentų įteikimo administratoriui terminų skaičiavimas Terminams teisėje yra teikiama pasirinkimo termino pasibaigimas didelė reikšmė, ypač tai pasakytina apie mokesčių teisės šaką.

Su įstatymo nustatytais terminais yra siejamas mokesčių teisės subjektų teisių ir pareigų atsiradimas bei pasibaigimas. Pasibaigus terminui sumokėti mokestį, mokesčių administratorius turi teisę atlikti mokesčių mokėtojo mokestinį patikrinimą dėl tokio mokesčio apskaičiavimo bei sumokėjimo, pasibaigus terminui apskųsti mokesčių administratoriaus sprendimą mokesčių mokėtojas praranda šią teisę ir pan.

Mokesčių mokėtojui laiku nevykdant jam nustatytų pareigų mokesčių administratorius turi teisę taikyti sankcijas mokesčių mokėtojui pasirinkimo termino pasibaigimas, nesumokėjus arba pavėluotai sumokėjus mokestį yra skaičiuojami delspinigiai.

Linguee Apps

Todėl mokesčių mokėtojui siekiant tinkamai vykdyti savo pareigas ir tokiu būdu išvengti neigiamų teisinių pasekmių, taip pat siekiant pasinaudoti įstatymo jam suteiktomis teisėmis yra ypač svarbu tinkamai apskaičiuoti terminus ir jų laikytis. Taip pat reikia pažymėti, kad tam tikrais atvejais pasirinkimo termino pasibaigimas numato galimybę atnaujinti mokesčių mokėtojo praleistą terminą, tačiau mokesčių administratorius ar kita iš mokesčių teisinių santykių kilusį ginčą nagrinėjanti institucija turi tokią pareigą tik tuo atveju, jei terminas buvo praleistas dėl svarbių priežasčių.

Šio straipsnio tikslas yra aptarti pasirinkimo termino pasibaigimas įstatymuose nustatytų terminų skaičiavimo klausimus, su tuo susijusio dokumentų unikalios dvejetainių opcijų strategijos mokesčių administratoriui instituto taikymo problemas, taip pat praleisto termino atnaujinimą reglamentuojančių teisės normų taikymą teismų praktikoje. Mokesčių įstatymuose nustatytų terminų skaičiavimas Mokesčių administravimo įstatyme nėra pateikiama termino sąvoka.

Terminas gali būti apibrėžiamas kaip laiko momentas arba laiko tarpas, su kuriuo siejamas mokesčių teisės subjektų teisių arba pareigų atsiradimas ar pasibaigimas.

Pasirinkimo termino pasibaigimas gali būti nurodomas kalendorine data, metais, mėnesiais, savaitėmis, dienomis ar valandomis, taip pat terminas gali būti apibrėžiamas nurodant įvykį, kuris neišvengiamai turi įvykti pavyzdžiui, patikrinimo akto surašymas atlikus mokestinį patikrinimą.

Mokesčių įstatymuose nustatytų terminų skaičiavimą reglamentuoja Pasirinkimo termino pasibaigimas administravimo įstatymo straipsnis. Šiame straipsnyje įtvirtintos teisės normos minėtą klausimą reguliuoja imperatyviai, ką pažymėjo ir Lietuvos Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija m. Imperatyvus teisinis reguliavimas reiškia, kad mokesčių mokėtojas ir mokesčių administratorius negali tarpusavio susitarimu nustatyti kitokių terminų skaičiavimo taisyklių nei numatyta įstatyme.

Mokesčių administravimo įstatymo straipsnyje išdėstytos terminų skaičiavimo taisyklės reglamentuoja metais, mėnesiais, savaitėmis ir dienomis apibrėžiamų terminų skaičiavimą. Šio bitcoin kokia valiuta 1 dalyje įtvirtinta termino pradžią reglamentuojanti teisės norma nustato, kad metais, mėnesiais, savaitėmis ar dienomis skaičiuojamas terminas prasideda nuo kitos dienos nulis valandų nulis minučių po tos kalendorinės datos arba to įvykio, kuriais apibrėžta termino pradžia, jeigu įstatymai nenustato kitaip.

Pavyzdžiui, Mokesčių administravimo įstatymo straipsnio 1 dalyje įtvirtintas 30 dienų terminas mokesčių mokėtojui pateikti rašytines pastabas dėl patikrinimo akto skaičiuojamas nuo patikrinimo akto įteikimo mokesčių mokėtojui dienos; taigi, jei patikrinimo aktas pasirinkimo termino pasibaigimas mokesčių mokėtojui m. Tai reiškia, kad m. Kitose Mokesčių administravimo įstatymo straipsnio dalyse įtvirtintos nuostatos reglamentuoja terminų pabaigą.

Šio straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad metais skaičiuojamas terminas pasibaigia atitinkamą paskutinių termino metų mėnesį ir dieną dvidešimt ketvirtą valandą nulis minučių. Pavyzdžiui, 5 metų mokesčio priverstinio išieškojimo senaties terminas, nustatytas Mokesčių administravimo įstatymo straipsnyje, kai teisė priverstinai išieškoti mokestį atsiranda m. Pagal Mokesčių administravimo įstatymo straipsnio 3 dalį mėnesiais skaičiuojamas terminas pasibaigia atitinkamą termino pasirinkimo termino pasibaigimas mėnesio dieną dvidešimt ketvirtą valandą nulis minučių.

Pavyzdžiui, jei Mokesčių administravimo įstatymo straipsnyje nustatytais atvejais asmeniui pasirinkimo termino pasibaigimas. Mokesčių administravimo įstatymo straipsnio 4 dalyje reglamentuojami atvejai, kai metais ar mėnesiais skaičiuojamo termino pabaiga tenka tokiam mėnesiui, kuris atitinkamos dienos neturi.

Tokiais atvejais terminas pasibaigia paskutinę to mėnesio dieną. Pavyzdžiui, teisei paduoti prašymą dėl proceso atnaujinimo atsiradus m.

pasirinkimo termino pasibaigimas kas yra prekyba sukčiavimu

Todėl vieno mėnesio ir 30 dienų terminas ne visada reiškia tokios pačios trukmės laiko tarpą. Remiantis Mokesčių administravimo įstatymo straipsnio 5 dalimi savaitėmis skaičiuojamas terminas pasibaigia atitinkamą paskutinės termino savaitės dieną dvidešimt ketvirtą valandą nulis minučių.

"Išgirdęs policiją žinau, kad mano žmona įsivėlusi", - klubstudentow.ltitis -- Laikykitės ten pokalbiai

Mokesčių administravimo įstatyme nėra įtvirtinta savaitėmis skaičiuojamų terminų, paprastai tiek valstybės institucijų, tiek ir teismų praktikoje terminai yra apibrėžiami dienomis arba mėnesiais. Tačiau mokesčių administratorius turi teisę nustatyti ir savaitėmis apibrėžiamą terminą tam tikriems veiksmams atlikti, pavyzdžiui, pateikti mokesčių administratoriui paaiškinimus Mokesčių administravimo įstatymo pasirinkimo termino pasibaigimas straipsnispapildomus duomenis ir pan.

Pavyzdžiui, jei mokesčių administratoriaus nurodymas įteikiamas m. Mokesčių administravimo įstatymo straipsnio 6 dalyje nustatyta, kad tais atvejais, kai paskutinė termino diena tenka ne darbo ar oficialios šventės dienai, termino pabaigos diena laikoma po jos einanti darbo diena. Pavyzdžiui, kai termino paskutinė diena yra m. Veiksmas, kuriam atlikti mokesčio įstatyme nustatytas terminas, turi būti atliktas iki paskutinės termino dienos dvidešimt ketvirtos valandos nulis minučių.

Tačiau jeigu veiksmas turi būti atliktas atitinkamoje įstaigoje ar institucijoje, tai terminas pasibaigia nustatytu šios įstaigos ar institucijos darbo dienos pabaigos metu Mokesčių administravimo įstatymo straipsnio 7 dalis. Jeigu skundas, prašymas ar kiti dokumentai įteikti paštui iki paskutinės termino dienos dvidešimt ketvirtos valandos nulis minučių, terminas nelaikomas praleistu Mokesčių administravimo įstatymo straipsnio 8 dalis.

Dauguma veiksmų mokesčių teisiniuose santykiuose turi būti atlikta mokesčių administravimo institucijoje įteikiant mokesčių administratoriui įvairius dokumentus arba juos išsiunčiant paštu. Pirmuoju atveju tai būtina padaryti iki paskutinės termino dienos oficialiai nustatyto atitinkamos įstaigos darbo laiko pabaigos.

  •  Я так и думала.
  • Сердце Беккера подпрыгнуло.
  • Naujienų kopėčių variantas
  • Metais ir mėnesiais skaičiuojamo termino pabaiga.

Tuomet dokumentų įteikimo mokesčių administratoriui data laikoma ta data, kurią mokesčių administratorius pažymi, kad dokumentai gauti Mokesčių administravimo įstatymo straipsnis. Jei dokumentai yra siunčiami paštu, juos būtina įteikti paštui iki paskutinės termino dienos dvidešimt ketvirtos valandos nulis minučių.

A. Driukas. PRIEVOLIŲ VYKDYMO TERMINAI IR JŲ PASIBAIGIMO TEISINIAI PAGRINDAI

Tokiu atveju dokumento išsiuntimo data yra nustatoma pagal pašto įstaigos spaudą. Dokumentų įteikimas mokesčių mokėtojui ir mokesčių administratoriui Praktikoje daugiausia problemų, susijusių su terminų skaičiavimu, kyla dėl dokumentų įteikimo mokesčių administratoriui.

žiūrėti kriptovaliutos kursus kaip užsidirbti kriptovaliutų keitimo mokymus

Dažniausiai įteikiami dokumentai yra skundai dėl mokesčių administratoriaus veiksmų ar neveikimo, taip pat pastabos dėl patikrinimo akto ir kt. Šių dokumentų įteikimas mokesčių administratoriui yra pasirinkimo termino pasibaigimas susijęs su mokesčių mokėtojo teisių įgyvendinimu tam tikrais atvejais ir pareigų vykdymu.

Mokesčių administratoriui teikiamų dokumentų įteikimo terminų skaičiavimas dažnai yra siejamas su mokesčių administratoriaus pateikiamų dokumentų patikrinimo akto, sprendimo dėl patikrinimo akto tvirtinimo įteikimu mokesčių mokėtojui. Pavyzdžiui, sprendimą dėl patikrinimo akto tvirtinimo mokesčių mokėtojas gali apskųsti per 20 dienų nuo skundžiamo sprendimo įteikimo mokesčių mokėtojui Mokesčių administravimo įstatymo straipsnis. Todėl svarbus tampa dokumentų mokesčių mokėtojui tinkamo įteikimo klausimas.

Dokumentų įteikimą mokesčių mokėtojui reglamentuoja Mokesčių administravimo įstatymo straipsnis, nustatantis sąlygas, kurioms esant dokumentas laikomas tinkamai įteiktu. Šio straipsnio 1 dalyje numatyta, kad dokumentai mokesčių mokėtojui gali būti įteikiami tiesiogiai, siunčiant registruotu laišku, telekomunikacijų galiniais įrenginiais, viešai paskelbiant. Priklausomai nuo įteikimo būdo yra skirtingai nustatoma dokumento įteikimo data.

Tiesioginio dokumento įteikimo mokesčių mokėtojui diena laikoma ta diena, kai mokesčių mokėtojas jo atstovas savo parašu patvirtina mokesčių administratoriui liekančiuose dokumentuose apie dokumento gavimą arba kai mokesčių administratoriaus pareigūnas pažymi apie mokesčių mokėtojo jo atstovo atsisakymą priimti dokumentą ar patvirtinti jo gavimą Mokesčių administravimo įstatymo straipsnio 2 dalis.

Tiesioginio dokumentų įteikimo būdu, t. Tais atvejais, kai mokesčių mokėtojas ar jo atstovas atsisako pasirašyti patikrinimo aktą arba mokesčių mokėtojas nerandamas ar neatvyksta pasirašyti patikrinimo akto, apie tai pažymima patikrinimo akte Mokesčių administravimo įstatymo straipsnio 3 dalis.

Dokumentų, siunčiamų registruotu laišku, įteikimo mokesčių mokėtojui diena laikoma penkta darbo diena, einanti po mokesčių administratoriaus siunčiamos korespondencijos pasirinkimo termino pasibaigimas paštui dienos Mokesčių administravimo įstatymo straipsnio 3 dalis. Kaip pažymėjo Lietuvos Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija pasirinkimo termino pasibaigimas. Nagrinėtoje byloje registruotą laišką, kuriuo pareiškėjai buvo išsiųstas Klaipėdos apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos sprendimas, paštas grąžino Klaipėdos apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai, todėl teismas konstatavo, kad vietos mokesčio administratorius žinojo, kad minėtas sprendimas nebuvo įteiktas pareiškėjai, nes dėl šios priežasties išsiuntė jai sprendimą pakartotinai.

Teismas taip pat padarė išvadą, kad centrinis mokesčio administratorius skundo padavimo terminą nepagrįstai pradėjo skaičiuoti penktąją darbo dieną po pirmojo registruoto laiško išsiuntimo, šis terminas turėjo būti skaičiuojamas po pakartotinio laiško išsiuntimo.

Iš šių teismo motyvų galima daryti išvadą, kad esant duomenų, jog mokesčių mokėtojui sprendimas nebuvo įteiktas, negali būti pradėtas skaičiuoti sprendimo apskundimo terminas. Lietuvos Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegijos m. Todėl nepašalinus tokių abejonių prioritetas turi būti suteiktas teisei apskųsti mokesčio administratoriaus priimtą sprendimą.

Mokesčių administravimo įstatyme nėra reglamentuojama situacija, kaip turėtų būti skaičiuojamas sprendimo apskundimo terminas tuo atveju, kai registruotu laišku išsiųstą sprendimą mokesčių mokėtojas gavo vėliau nei penktą darbo dieną po mokesčių administratoriaus atlikto korespondencijos perdavimo paštui dienos.

Nors praktikoje tokia pasirinkimo termino pasibaigimas galėtų susiklostyti itin retai, formaliai aiškinant Mokesčių administravimo įstatymo straipsnio 3 dalies nuostatą, terminas vis dėlto turėtų būti pradėtas skaičiuoti penktą dvejetainiai variantai yutrade dieną po korespondencijos perdavimo paštui dienos.

Tačiau toks šios teisės normos aiškinimas prieštarautų teisingumo principui, įtvirtintam Mokesčių administravimo įstatymo 8 straipsnyje. Todėl išplečiant minėtą Lietuvos Vyriausiojo administracinio teismo aiškinimą galima būtų teigti, kad prezumpciją, jog registruotu laišku siunčiamus dokumentus mokesčių mokėtojas gavo penktą darbo dieną po išsiuntimo, jis galėtų ginčyti pateikdamas įrodymus dėl dienos, kurią faktiškai gavo dokumentus. Toks aptariamos teisės normos aiškinimas atitiktų ir Mokesčių administravimo įstatymo 3 straipsnio 5 dalies nuostatą, jog visi Lietuvos Respublikos mokesčių teisės aktų prieštaravimai ar neaiškumai aiškinami mokesčių mokėtojo naudai.

pasirinkimo termino pasibaigimas

Pastarąją įstatymo nuostatą atitinka Lietuvos Vyriausiojo administracinio teismo išaiškinimas kitoje byloje, kurioje teismas pažymėjo, kad aiškinant Mokesčių administravimo įstatymo straipsnio 2 dalies ir straipsnio 3 dalies nuostatas sistemiškai, darytina pasirinkimo termino pasibaigimas, jog, išsiuntus dokumentus mokesčio mokėtojui registruotu laišku, įstatyme nustatytas dvidešimties dienų terminas neapima penkių darbo dienų, skaičiuojamų nuo mokesčio administratoriaus veiksmo — registruoto laiško paštui perdavimo — dienos.

Teisėjų kolegija 20 dienų terminą skundui paduoti pripažino tuo grynuoju terminu, kuris lieka atskaičiavus minėtas penkias darbo dienas Lietuvos Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegijos m. Nagrinėtoje byloje mokesčių mokėtojas mokesčių administratoriaus sprendimą, siųstą registruotu laišku, gavo kitą dieną po išsiuntimo ir šios aplinkybės neginčijo.

Teismo išaiškinimas, pagal kurį sprendimo apskundimo terminas pradedamas skaičiuoti tik pasibaigus 5 darbo dienų terminui nuo dokumentų įteikimo pašto įstaigai dienos, yra palankus mokesčių mokėtojams, nes nėra atsižvelgiama į tą aplinkybę, kad mokesčių mokėtojas faktiškai dokumentus gavo anksčiau. Lietuvos Vyriausiasis administracinis teismas vienoje iš bylų sprendė klausimą dėl dokumentų įteikimo juridiniam asmeniui pripažinimo tinkamu, kai dokumentas yra įteikiamas ne juridinio asmens vadovui, bet šio juridinio asmens darbuotojui.

Teisėjų kolegija nagrinėtoje byloje pažymėjo, jog ta aplinkybė, kad mokesčio administratoriaus sprendimas buvo įteiktas ne asmeniškai individualios įmonės savininkei, o pasirinkimo termino pasibaigimas įmonės darbuotojui, negali būti pagrindu nustatyti kitokį sprendimo įteikimo įmonei laiką Lietuvos Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegijos m.

Todėl remiantis šiuo teismo pasirinkimo termino pasibaigimas dokumentų įteikimas įmonės darbuotojui pripažintinas jų tinkamu įteikimu įmonei kaip subjektui. Registruotu laišku dokumentai siunčiami pagal mokesčių mokėtojo registre nurodytą mokesčių mokėtojo adresą arba mokesčių mokėtojo nurodytą adresą korespondencijai gauti Mokesčių administravimo įstatymo straipsnio 3 dalis.

Tais atvejais, kai minėtų duomenų mokesčių administratorius neturi, dokumentai siunčiami pagal atitinkamame registre nurodytą mokesčių mokėtojo adresą juridiniams asmenimis — pagal juridinių asmenų registre nurodytą adresą, fiziniams asmenims — gyventojų registre nurodytą adresą.

Ieškoti tik rašto darbų pavadinimuose Ieškoti rašto darbų pavadinimuose ir aprašymuose Darbo sutarties nutraukimas pateikusiai pasiūlymą nutraukti darbo sutartį. Sutarusios nutraukti sutartį, šalys sudaro raštišką susitarimą dėl sutarties nutraukimo. Susitarime numatoma, nuo kurio laiko sutartis nutraukiama, ir kitos sutarties nutraukimo sąlygos kompensacijų, nepanaudotų atostogų suteikimo ir kt.

Mokesčių administravimo įstatymo straipsnyje įtvirtinta mokesčių mokėtojo pareiga pranešti ikiteisminei mokestinį ginčą nagrinėjančiai institucijai apie adreso pasikeitimą mokestinio ginčo proceso verslo internete pasirinkimo termino pasibaigimas be investicijų. Jeigu tokio pranešimo nėra, ikiteisminių mokestinį ginčą nagrinėjančių institucijų sprendimai mana kriptovaliuta kita informacija yra siunčiami paskutiniu nurodytoms institucijos žinomu adresu ir laikomi įteiktais, nors mokesčių mokėtojo adresas ir būtų pasikeitęs.

Atitinkamai nuo dokumento įteikimo paskutiniu žinomu mokesčio mokėtojo adresu pradedami skaičiuoti sprendimo apskundimo ir kiti terminai.

Mokesčių administravimo įstatymo straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad telekomunikacijų galiniais įrenginiais dokumentai siunčiami mokesčių mokėtojo nurodytu elektroninio pašto adresu ir patvirtinami teisės aktų nustatyta tvarka. Dokumentai laikomi įteiktais jų išsiuntimo dieną. Mokesčių administratoriaus ir mokesčių mokėtojo susitarime gali būti numatytos kitokios šio dokumentų įteikimo būdo sąlygos.

Remiantis Mokesčių administravimo įstatymo straipsnio 5 dalimi, jeigu įteikti mokesčių mokėtojui dokumentų anksčiau nurodytais būdais neįmanoma dėl to, kad mokesčių mokėtojas ar jo atstovas nerandamas arba duomenų apie mokesčių mokėtojo adresą nėra atitinkamame registre, dokumentai mokesčių mokėtojui įteikiami viešo paskelbimo būdu — mokesčių administratorius vietos laikraštyje ir viename iš pagrindinių Lietuvos Respublikos dienraščių du kartus ir ne trumpesniu kaip 10 dienų intervalu paskelbia pranešimą, kuriame mokesčių mokėtojui pasiūloma atvykti pas mokesčių administratorių atsiimti atitinkamo pasirinkimo termino pasibaigimas.

Jeigu mokesčių mokėtojas nustatytu terminu neatvyksta, dokumentas laikomas įteiktu minėto pranešimo antrą kartą paskelbimo spaudoje dieną. Praleisto termino atnaujinimas Neretai mokesčių mokėtojas praleidęs įstatymo numatytą terminą apskųsti mokesčių administratoriaus sprendimą prašo praleistą terminą atnaujinti.

Kaip jau buvo minėta, Mokesčių administravimo įstatymo straipsnio 3 dalyje yra numatyta tokia galimybė, tačiau praleistas terminas gali būti atnaujinamas tik dėl priežasčių, kurias ikiteisminė mokestinį ginčą nagrinėjanti institucija pripažįsta svarbiomis.

Taigi spręsti dėl pasirinkimo termino pasibaigimas pripažinimo svarbia yra ikiteisminės mokestinį ginčą nagrinėjančios institucijos diskrecija.

Šis klausimas turi būti sprendžiamas pagal konkrečios bylos aplinkybes. Lietuvos Vyriausiasis administracinis teismas yra pažymėjęs, kad sprendžiant praleisto termino atnaujinimo klausimą kiekvienu konkrečiu atveju būtina vadovautis bendraisiais Mokesčių administravimo įstatymo pradmenimis ir jo prasme, taip pat teisingumo ir protingumo kriterijais Lietuvos Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegijos m.

Ikiteisminei mokestinį ginčą nagrinėjančiai institucijai priėmus sprendimą atmesti mokesčių mokėtojo prašymą atnaujinti praleistą terminą, mokesčių mokėtojas pastarąjį sprendimą gali apskųsti teismui.

Civilinis kodeksas. Šeštoji knyga. Prievolių teisė

Lietuvos Vyriausiojo administracinio teismo praktika bylose dėl praleisto termino atnaujinimo yra pakankamai gausi. Teismas yra vertinęs tam tikras termino praleidimo priežastis ir sprendęs dėl jų pripažinimo svarbiomis.

Tačiau reikia pažymėti, kad Lietuvos Vyriausiojo administracinio teismo pateiktu teisės normos aiškinimu ankstesnėje byloje pasirinkimo termino pasibaigimas remtis tik tuomet, kai ankstesnės ir nagrinėjamos bylos faktinės aplinkybės sutampa.

Lietuvos Vyriausiasis administracinis teismas yra pabrėžęs, kad svarbiomis termino praleidimo priežastimis gali būti pripažintos tik nuo asmens valios nepriklausančios objektyvios aplinkybės, sutrukdžiusios asmeniui paduoti skundą per įstatymo nustatytą terminą Lietuvos Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegijos m. Lietuvos Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija m. Pasirinkimo termino pasibaigimas sprendimo negavimą laiku dėl pašto netinkamai atliktos pareigos, taip pat įmonės savininko ligą, apsunkinusią šio asmens galimybę judėti, pripažino svarbiomis termino praleidimo priežastimis.

Nagrinėtoje byloje įmonės savininkui adresuotas vokas buvo įteiktas šio asmens tėvui. Teisėjų kolegija vadovavosi m.

V.Milašiūtė. KALINIO TEISĖ GAUTI TARPVALSTYBINES SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGAS

Pašto įstatymo Nr. IX redakcijos, galiojusios tuo metu, kai pareiškėjui buvo siunčiamas laiškas, 13 straipsnio 2 dalimi, kurioje buvo numatyta, kad pašto, dokumentų siunta, adresuota asmeniui į jo darbo, mokymosi vietą, bendrabutį, į karinės tarnybos vietą, ligoninę, sanatoriją, stovyklą ar įkalinimo vietą, pristatoma įteikiama jo buvimo vietos administracijai arba jos įgaliotiems asmenims analogiška nuostata yra įtvirtinta šiuo metu galiojančios Pašto įstatymo redakcijos 7 straipsnio 7 dalyje.

Teismas konstatavo, kad įteikiant registruotą laišką ne įmonės administracijai ar jos įgaliotiems asmenims, buvo pažeista minėta teisės norma.

Todėl teismas padarė išvadą, kad tokiu būdu, kai pareiškėjas laiku apie priimtą vietinio mokesčio administratoriaus sprendimą nebuvo informuotas ir taip buvo apsunkinta pareiškėjo teisė į savo pažeistų teisių gynybą, dėl pašto darbuotojų kaltės sutrumpėjo įstatymo nustatytas protingas terminas skundui pasirinkimo termino pasibaigimas.

Nagrinėtoje byloje taip pat buvo nustatyta, kad paskutinėmis termino skundui paduoti dienomis įmonės savininkas sirgo, jo judėjimo galimybės buvo apribotos, ir tuo suvaržyta ir teisė laiku paduoti skundą centriniam mokesčio administratoriui.

pasirinkimo termino pasibaigimas yra leidžiama bitcoin

Teisėjų kolegija konstatavo, kad asmuo turi teisę kreiptis į teismą bet kurią termino, skirto įgyvendinti pažeistų teisių gynybą, dieną, todėl centrinio mokesčio administratoriaus bei pirmosios instancijos teismo teiginius nagrinėtoje byloje, kad aplinkybė, trukdžiusi laiku paduoti skundą bei egzistavusi tik paskutinėmis termino dienomis, nepripažintina svarbia termino praleidimo priežastimi, pripažino nepagrįstais. Teismas pažymėjo, kad svarbiomis termino praleidimo priežastimis, trukdžiusiomis laiku ginti savo pažeistas teises, pripažįstamos net tos aplinkybės, kurios atsirado paskutinę termino dieną, ir realiai bei objektyviai sutrukdė asmeniui pasinaudoti savo teisėmis.

Sprendime toje pačioje byloje teisėjų kolegija taip pat atkreipė dėmesį į aplinkybę, kad pareiškėjas skundą centriniam mokesčių administratoriui dėl vietos mokesčių administracijos sprendimo padavė nežymiai praleidęs įstatymo nustatytą terminą vietos mokesčio administratoriaus sprendimui apskųsti, o tai rodo, kad pareiškėjas savo procesinėmis teisėmis pasirinkimo termino pasibaigimas.

Kitoje byloje Lietuvos Vyriausiasis administracinis teismas, remdamasis pirmosios instancijos teismo nustatyta aplinkybe, kad skundo padavimo termino paskutinė diena buvo m. A10 — — Pareiškėjo darbą tolimojo plaukiojimo žvejybiniame laive už Lietuvos Respublikos ribų teismas pripažino svarbia priežastimi, visiškai eliminuojančia pareiškėjo kaltę dėl praleistų skundo padavimo terminų Lietuvos Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegijos m.

Teismas pažymėjo, kad mokesčių inspekcija papildomą patikrinimo aktą pareiškėjui nusiuntė tuomet, kai pareiškėjas jau buvo išvykęs. Teisėjų kolegija atkreipė dėmesį, kad nagrinėtoje byloje tik gavus papildomą patikrinimo aktą pareiškėjas objektyviai galėjo priimti sprendimą ginčyti šį aktą ar ne, ir tik įvertinęs akto turinį pareiškėjas būtų galėjęs skirti įgaliotą atstovą savo teisių gynimo tikslu bei pasirinkti ir atstovui nurodyti gynimosi taktiką.

Teisėjų kolegija konstatavo, kad šios galimybės objektyviai pareiškėjas neturėjo. Aptariant termino praleidimo priežastis, kurios nepripažįstamos svarbiomis, reikia paminėti Lietuvos Pasirinkimo termino pasibaigimas administracinio teismo teisėjų kolegijos m.

A, kurioje teismas pažymėjo, kad įmonės vienasmenių kolegialių valdymo organų ar jos darbuotojų netinkamas pareigų atlikimas ar jų neatlikimas negali būti laikomi svarbia priežastimi, objektyviai sutrukdžiusia paduoti skundą įstatymo nustatytais terminais.

Mokesčių įstatymuose nustatytų terminų ir dokumentų įteikimo administratoriui terminų skaičiavimas

Tokią teisėjų kolegijos poziciją galima būtų aiškinti tuo, kad juridinio asmens dalyviai savininkas, akcininkai, pasirinkimo termino pasibaigimas ir pan.

Įmonės valdymo organams netinkamai vykdant savo pareigas galima reikalauti iš jų atlyginti įmonei padarytą žalą Civilinio kodekso nustatyta tvarka. Kitoje byloje pareiškėja prašė atnaujinti praleistą pasirinkimo termino pasibaigimas tuo pagrindu, kad centrinio mokesčių administratoriaus sprendimas buvo įteiktas jos dukrai, kuri ruošėsi savo vestuvėms, apie gautą laišką neinformavo, paskui išvyko į povestuvinę kelionę ir laišką pareiškėjai perdavė po kelių dienų.

Pareiškėja taip pat teigė, kad registruotas laiškas jai pavėluotai buvo įteiktas ir dėl pašto darbuotojų kaltės, kadangi jie, pažeisdami Lietuvos Respublikos pašto įstatymo 7 straipsnio 6 dalį, nustatančią, kad registruotoji pašto siunta įteikiama siuntėjo nurodytam gavėjui arba šio gavėjo įgaliotam asmeniui, registruotą laišką įteikė ne jai, o jos neįgaliotam asmeniui, t. Lietuvos Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija pažymėjo, jog pareiškėjos dukros vestuvės negali būti laikoma svarbia centrinio administratoriaus sprendimui apskųsti nustatyto termino praleidimo priežastimi, kadangi svarbiomis priežastimis laikytinos aplinkybės, kurios faktiškai apsunkino ar apribojo mokesčio mokėtojo galimybes pasinaudoti savo teisėmis, nesant jo paties nerūpestingumo ar aplaidumo, susijusio su termino praleidimu.

Tačiau vertindama aplinkybę, kad registruotas laiškas su centrinio administratoriaus sprendimu buvo įteiktas ne pareiškėjai, o jos dukrai, kuri, pareiškėjos teigimu, nebuvo įgaliota priimti šį laišką ir kuri pareiškėjai laišką perdavė tik po kelių dienų, teisėjų kolegija pažymėjo, kad pirmosios instancijos teismas privalėjo išsiaiškinti, kodėl pašto darbuotoja registruotą laišką su centrinio pasirinkimo termino pasibaigimas administratoriaus sprendimu perdavė ne pareiškėjai, o jos dukrai, ar registruotą laišką iš pašto darbuotojos priėmusi pareiškėjos duktė neturėjo pareiškėjos įgaliojimo šiam veiksmui atlikti ir ar pareiškėja registruoto laiško įteikimo dukrai dieną nežinojo ir negalėjo žinoti apie pasirinkimo termino pasibaigimas, kad duktė priėmė centrinio administratoriaus siųstą registruotą laišką.

Seminaras Kaune: Kaip geriausia įdarbinti pinigus? Pasirinkimo sandorių tipai Pasirinkimo sandoriai būna dviejų tipų. Pirkimo pasirinkimo sandoriai angl.

Jei taip, tai kada ji apie tai sužinojo. Pripažinusi, kad šios aplinkybės turi esminę reikšmę teisingam bylos išsprendimui, Lietuvos Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija perdavė bylą nagrinėti iš naujo pirmosios instancijos teismui Lietuvos Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegijos m. Mokesčių mokėtojas gali siekti atnaujinti praleistą terminą ne tik skundui dėl mokesčių administratoriaus sprendimo paduoti, bet ir kitiems veiksmams atlikti.

Pasirinkimo ir ateities sandoriai: kas tai?

Lietuvos Vyriausiasis administracinis teismas sprendė ginčą dėl vietos mokesčių negaliu uždirbti daug pinigų atsisakymo pratęsti pareiškėjui terminą įvykdyti vietos mokesčių administratoriaus nurodymo reikalavimus.

Iš pareiškėjo buvo pareikalauta, kad jo atstovas atvyktų pas vietos mokesčių administratorių ir pateiktų esamus pareiškėjo veiklos dokumentus. Šiame vietos mokesčių administratoriaus nurodyme pasirinkimo termino pasibaigimas nustatytas jo reikalavimų įvykdymo terminas iki m. Pareiškėjas pripažino šį nurodymą gavęs m. Teisėjų kolegija konstatavo, kad laiko tarpas minėtų nurodymo reikalavimų įvykdymui buvo pakankamas ir jį pratęsti nebuvo jokio pagrindo.

Teismas pažymėjo, kad pareiškėjo nurodytos aplinkybės — tai, jog vienas iš pareiškėjo steigėjų atlikinėjo bausmę, o kitas turėjo dalyvauti keliuose teismų posėdžiuose, — negalėjo taip apsunkinti pareiškėjo veiklos, kad jis per keletą dienų negalėtų atlikti jokių kitų veiksmų Lietuvos Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegijos m.

  •  - Из всех различий между ураном и плутонием наверняка есть такое, что выражается простым числом.
  • Dvejetainiai variantai su minimaliu įnašu į robotą

A2 — — Lietuvos Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija vienoje iš bylų atkreipė dėmesį, kad pagal Mokesčių administravimo įstatymo nuostatas mokesčių mokėtojas turi galimybę apskųsti ne tik patį centrinio mokesčio administratoriaus sprendimą, bet ir neveikimą, t.