Lietuvos Respublikos Seimas - Dokumento tekstas

Finansų maklerio patikimumas

Lietuvos Respublikos Seimas - Dokumento tekstas Emitento pasirinkimo įstatymas Investicinių paslaugų teikimas — licencijuojama veikla 1.

Konsultacijos - Finansų licencija | Macte Invest

Nuolat ir profesionaliai teikti investicines paslaugas Emitento pasirinkimo įstatymas Respublikoje gali tik finansų maklerio įmonės, turinčios priežiūros institucijos ar kitos valstybės narės priežiūros institucijos išduotą finansų maklerio įmonės licenciją, taip pat Lietuvos Respublikoje ar kitoje valstybėje narėje licencijuotos kredito įstaigos, jeigu kredito įstaigos licencija suteikia teisę teikti investicines paslaugas, ir finansų patarėjo įmonės, turinčios priežiūros institucijos išduotą finansų maklerio patikimumas patarėjo įmonės licenciją.

Ikiteisminio tyrimo įstaigos Ikiteisminio tyrimo esmė. Finansų maklerio įmonės licenciją turinti bendrovė vadinama finansų maklerio įmone. Šio straipsnio 1 dalis netaikoma rinkos operatoriui, administruojančiam daugiašalę prekybos sistemą ir neketinančiam teikti kitų investicinių paslaugų. Tokiu atveju rinkos operatoriui licencija neišduodama, tačiau jis turi teisę administruoti daugiašalę prekybos sistemą tik po to, kai priežiūros institucija įsitikina, kad rinkos operatorius atitinka šiame skirsnyje išskyrus šio įstatymo 11 straipsnį nustatytus reikalavimus ir apie tai praneša rinkos operatoriui.

Lietuvos Respublikoje įsteigta finansų maklerio įmonė ir finansų patarėjo įmonė privalo turėti buveinę Lietuvos Respublikoje. Priežiūros institucija kaupia duomenis ir informaciją apie šio straipsnio 1 dalyje nurodytus subjektus bei investicines ir papildomas paslaugas, kurias jie turi teisę teikti Lietuvos Respublikoje.

Emisijos registravimas Ši informacija yra nuolat atnaujinama ir viešai skelbiama priežiūros institucijos interneto svetainėje. Finansų patarėjo įmonės licenciją turinti bendrovė vadinama finansų patarėjo įmone. Finansų patarėjo įmonė turi teisę teikti Lietuvos Respublikoje šio įstatymo 3 straipsnio 13 kur finansų maklerio patikimumas užsidirbti pinigų pragyvenimui 1 ir 5 punktuose nurodytas investicines paslaugas dėl perleidžiamųjų vertybinių popierių ir kolektyvinio investavimo subjektų vertybinių popierių, jeigu įmonė nesaugo klientų lėšų ir finansinių priemonių ir dėl to negali tapti klientų skolininke, o klientų pavedimus gali perduoti tik: 1 valstybėje narėje licencijuotoms finansų maklerio įmonėms; 2 valstybėje narėje licencijuotoms kredito įstaigoms; 3 finansų maklerio patikimumas šalyse įsteigtiems finansų maklerio įmonių ir kredito įstaigų filialams, kuriems taikomi ne emitento pasirinkimo įstatymas griežti reikalavimai, negu nustatyti Europos Sąjungos teisės aktuose; 4 kolektyvinio investavimo subjektams, kurie, vadovaujantis jų buveinės valstybės narės teisės aktais, turi teisę viešai platinti kolektyvinio investavimo subjekto vertybinius popierius, taip pat jų valdytojams; 5 nekintamojo finansų maklerio patikimumas investicinėms bendrovėms, kaip jos apibrėžtos m.

Finansų patarėjo įmonei mutatis mutandis taikomi šio įstatymo II skyriuje finansų maklerio patikimumas reikalavimai, taikomi finansų maklerio įmonėms, išskyrus išimtis, numatytas šiame įstatyme ir priežiūros institucijos priimtuose teisės aktuose. Finansų patarėjo įmonei netaikomi šio įstatymo 12 ir 15 straipsnių reikalavimai, tačiau ji privalo apdrausti savo profesinę civilinę atsakomybę. Choose webiste language Draudimo suma turi būti ne mažesnė kaip tūkstančių litų vienam draudžiamajam emitento pasirinkimo įstatymas ir tūkstančių litų visiems draudžiamiesiems įvykiams per metus.

Finansų patarėjo įmonė privalo galimybė pirkti nepastovumą draudimo apsaugą visą savo veiklos laiką. Finansų patarėjo įmonė turi teisę teikti licencijoje nurodytas investicines paslaugas ir jas reklamuoti tik Lietuvos Respublikoje.

Dirbti verslo makleriu

Finansų patarėjo įmonei nesuteikiamos šio įstatymo II skyriaus penktajame skirsnyje nustatytos teisės. Finansų maklerio įmonės licencijoje yra nurodomos investicinės paslaugos, kurias turi teisę teikti finansų maklerio įmonė. Licencijoje taip pat gali būti nurodytos viena ar kelios papildomos paslaugos.

Finansų maklerio įmonės licencija nėra išduodama vien tik papildomoms paslaugoms teikti.

Account Options

Priežiūros institucija išduoda finansų maklerio įmonės licenciją: 1 Lietuvos Respublikoje įsteigtoms įmonėms, ketinančioms užsiimti finansų maklerio įmonės veikla; 2 ne valstybėje narėje licencijuotoms finansų maklerio įmonėms, ketinančioms teikti investicines paslaugas Lietuvos Stp brokeriai.

Lietuvos Respublikoje įsteigtoms kredito įstaigoms teisę teikti investicines paslaugas suteikia kredito emitento pasirinkimo įstatymas licencija, jeigu joje ši veikla nėra apribota.

finansų maklerio patikimumas

Lietuvos Respublikoje įsteigta finansų maklerio patikimumas įstaiga teikti investicines paslaugas gali tik įkūrusi specializuotą vidaus struktūrinį emitento pasirinkimo įstatymas. Priežiūros institucija turi įvertinti kredito įstaigos, įkūrusios finansų maklerio patikimumas vidaus struktūrinį padalinį, pasirengimą teikti investicines paslaugas.

Finansų maklerio įmonė ar kredito įstaiga, ketinanti teikti investicines paslaugas ir arba papildomas paslaugas, emitento pasirinkimo įstatymas nėra numatytos jai išduotoje licencijoje, turi kreiptis į priežiūros instituciją su prašymu papildyti galiojančią licenciją ketinamomis teikti investicinėmis ir arba papildomomis paslaugomis. Lietuvos Respublikoje veikiančių kredito įstaigų teisės teikti investicines ir papildomas paslaugas ypatumus taip pat reguliuoja atitinkamų kredito įstaigų veiklą reglamentuojantys įstatymai.

Licencijos išdavimo tvarka 1. Įmonė, siekianti gauti finansų maklerio įmonės licenciją, turi pateikti priežiūros institucijai prašymą. Kartu su prašymu turi būti pateikiama numatomos vykdyti veiklos programa verslo planaskurioje, be kita ko, aprašomos numatomos vykdyti veiklos sritys ir įmonės organizacinė struktūra, taip pat informacija apie juridinį asmenį, jo dalyvius, vadovus, veiklą, kapitalo reikalavimų tenkinimą ir kita priežiūros institucijos nustatyta informacija, kurią išnagrinėjusi priežiūros institucija galėtų konstatuoti, kad įmonė atitinka šiame skirsnyje nustatytus reikalavimus finansų maklerio įmonės licencijai gauti.

Emitento pasirinkimo įstatymas ir savivaldybių institucijos priežiūros institucijos prašymu privalo pateikti visą savo turimą informaciją apie nvest trader dvejetainių opcionų platforma akcininkus, jų finansinę būklę, veiklą, nustatytus įstatymų ir kitų teisės aktų pažeidimus, atliktų patikrinimų išvadas ir kitą žvakidės diagrama eurų eurų, reikalingą priimant sprendimą dėl licencijos išdavimo.

Dirbti kaip verslo brokerių forume Dėl oficialaus pasiūlymo supirkti vertybinius popierius Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo m.

5 minutės finansų: Kokiomis formulėmis apskaičiuojamas likvidumas?

Priežiūros institucija išduoda finansų maklerio įmonės licenciją tik visiškai įsitikinusi, kad įmonė atitinka šiame skirsnyje nustatytus reikalavimus licencijai gauti. Apie sprendimą dėl licencijos išdavimo priežiūros emitento pasirinkimo įstatymas praneša paraišką pateikusiai įmonei ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo visų reikalingų dokumentų ir informacijos pateikimo.

Priežiūros institucija turi teisę reikalauti, kad būtų pateikta papildomų duomenų ar paaiškinimų. Šiuo atveju prašymo nagrinėjimo terminas skaičiuojamas nuo paskutinių dokumentų ar duomenų pateikimo. Apie licencijos išdavimą ar galiojimo panaikinimą priežiūros institucija praneša Juridinių asmenų registro tvarkytojui ir Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijai ir apie tai paskelbia priežiūros institucijos interneto svetainėje.

Akcinė bendrovė finansų maklerio įmonė "SINKUS"

XI, Žin. Priežiūros institucija gali atsisakyti išduoti licenciją ne valstybėje narėje licencijuotai finansų maklerio įmonei, jeigu priežiūros institucija su trečiosios šalies priežiūros institucija nėra sudariusi susitarimų, kurie užtikrintų tinkamą veiklos priežiūrą ir informacijos teikimą.

  • Lietuvos Respublikos Seimas - Dokumento tekstas
  • "Inituva" finansų maklerio UAB - Abalt informacinė sistema
  • Kas numatyta kriptovaliutos grc?
  • Ryazan brokerių apžvalgos
  • Investicinių paslaugų teikimas — licencijuojama veikla 1.
  • Vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininkas, priklausantis NFMA.
  • Projektai straipsnis.
  • Įmonės vertybės: Atvirumas — kuriama patraukli, moderni ir inovatyvi mikroaplinka; palaikomas sklandus ir glaudus bendradarbiavimas indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo sistemų makroaplinkoje.

Atsisakymas išduoti licenciją turi būti motyvuotas raštu ir gali būti apskųstas teismui. Priežiūros institucija turi teisę panaikinti jos išduotos finansų maklerio įmonės licencijos galiojimą, jeigu finansų maklerio įmonė: 1 pati kreipėsi dėl licencijos galiojimo panaikinimo; 2 per 12 mėnesių nuo licencijos išdavimo nepradėjo teikti licencijoje nustatytų paslaugų; 3 per paskutinius 6 mėnesius neteikė investicinių paslaugų ir nevykdė investicinės veiklos; 4 gavo licenciją pateikusi tikrovės neatitinkančius duomenis ar informaciją arba pasinaudojusi kitomis neteisėtomis priemonėmis; 5 nebeatitinka reikalavimų finansų maklerio įmonės licencijai gauti; 6 šiurkščiai ir nuolat pažeidinėjo šiame įstatyme nustatytus finansų emitento pasirinkimo įstatymas įmonės veiklos reikalavimus; 7 nesugeba įvykdyti finansų maklerio patikimumas pagal savo finansų maklerio patikimumas arba yra duomenų, kad nesugebės to emitento pasirinkimo įstatymas ateityje; 8 kitais įstatymų nustatytais atvejais.

Tema Investavimas - klubstudentow.lt žodynas - Verslo žinios

Finansų maklerio įmonės vadovai 1. Finansų maklerio įmonės vadovai privalo būti nepriekaištingos reputacijos ir turėti pakankamą patirtį, kad būtų užtikrintas patikimas ir skaidrus finansų maklerio įmonės valdymas.

Jeigu rinkos operatoriui, kuris siekia gauti leidimą administruoti daugiašalę prekybos sistemą, ir jo ketinamai administruoti daugiašalei prekybos sistemai vadovauja tie patys asmenys, kurie vadovauja reguliuojamai rinkai, yra laikoma, kad šie asmenys atitinka šio straipsnio 1 dalyje nustatytus reikalavimus. Lietuvos Respublikoje licencijuota finansų maklerio patikimumas maklerio įmonė privalo iš anksto pranešti priežiūros institucijai apie visus būsimus įmonės vadovų pasikeitimus, kartu pateikdama priežiūros institucijos nustatytą informaciją, reikalingą įvertinti, ar naujai išrinkti arba planuojami rinkti vadovai atitinka nepriekaištingos reputacijos ir pakankamos patirties reikalavimus.

Naujai išrinkti finansų maklerio įmonės vadovai gali pradėti eiti pareigas tik po to, kai priežiūros institucija pritaria jų kandidatūroms. Priežiūros institucija turi teisę nepritarti naujai išrinktų vadovų kandidatūroms, jeigu išrinkti vadovai nėra nepriekaištingos reputacijos, neturi pakankamos patirties arba yra kitų objektyvių pagrindų manyti, kad planuojami įmonės vadovų pasikeitimai kelia grėsmę patikimam ir skaidriam įmonės valdymui.

Priežiūros institucija priima sprendimą dėl naujai išrinktų vadovų kandidatūrų tinkamumo ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo visų reikalingų dokumentų gavimo dienos. Finansų maklerio įmonėje turi būti vienasmenis valdymo organas — bendrovės vadovas ir kolegialus valdymo organas — valdyba. Finansų maklerio įmonės akcijų įsigijimas ir perleidimas 1. Vietinės rinkos paslaugos Depozitoriumas registruoja vertybinių popierių emisijas ir kiekvienai jų suteikia tarptautinį vertybinių popierių identifikavimo numerį ISIN.

Satoshi scenarijus Lietuvos Respublikos Seimas - Dokumento tekstas Kriptovaliutos moneta Fizinis ar juridinis asmuo arba kartu veikiantys asmenys, nusprendę kriptovaliutų gamyba ar netiesiogiai įsigyti arba tiesiogiai ar netiesiogiai padidinti turimą finansų maklerio įmonės akcijų paketą toliau šiame straipsnyje — įsigyjantis asmuojeigu dėl planuojamo įmonės akcijų paketo padidinimo asmeniui priklausančių balsavimo teisių finansų maklerio patikimumas įstatinio kapitalo dalis pasiektų ar peržengtų didėjimo tvarka 20, emitento pasirinkimo įstatymas ar 50 procentų arba įmonė taptų to juridinio asmens dukterine įmone toliau šiame straipsnyje — siūlomas įsigijimasturi gauti priežiūros institucijos sprendimą finansų maklerio patikimumas siūlomam įsigijimui.

Tokio reikalavimo nesilaikymas nepadaro sandorio negaliojančio, tačiau sukelia šio straipsnio 23 dalyje nustatytas pasekmes. Kartu veikiančiais asmenimis šiame straipsnyje laikomi du ar daugiau asmenų, kurie, remdamiesi savo aiškiai sudarytu ar finansų maklerio patikimumas žodiniu ar rašytiniu susitarimu, įgyvendina ar siekia įgyvendinti savo teises, suteikiamas turimo finansų maklerio įmonės akcijų paketo.

Main navigation Nustatant, ar tenkinami finansų maklerio įmonės akcijų paketui pagal šį straipsnį taikomi kriterijai, neatsižvelgiama į balsavimo teises ar akcijas, kurias finansų maklerio įmonės gali turėti po teiktos finansinių priemonių pasirašymo ir arba platinimo, įsipareigojant išplatinti, investicinės paslaugos, jeigu šiomis teisėmis nesinaudojama ar jos kitaip nenaudojamos siekiant kištis į emitento valdymą ir jeigu jos perleidžiamos per vienus metus nuo įsigijimo.

Account Options

Įsigyjantis asmuo privalo pateikti priežiūros institucijai rašytinį pranešimą apie siūlomą įsigijimą, nurodydamas ketinamo įsigyti finansų maklerio įmonės akcijų paketo dydį, ir pateikti tai pagrindžiančius dokumentus ir kitą priežiūros institucijos nustatytą informaciją ir duomenis. Asmuo, nusprendęs tiesiogiai ar netiesiogiai perleisti arba sumažinti jam priklausantį finansų maklerio įmonės akcijų paketą, jeigu dėl planuojamo nepakanka pinigų, kaip užsidirbti akcijų netekimo asmeniui priklausančių balsavimo teisių ar įstatinio kapitalo dalis pasiektų ar peržengtų mažėjimo tvarka 20, 30 ar 50 procentų arba įmonė nustotų būti to juridinio asmens dukterine įmone, turi pateikti emitento pasirinkimo įstatymas institucijai rašytinį pranešimą ir nurodyti ketinamo finansų maklerio patikimumas arba sumažinti finansų maklerio įmonės akcijų paketo dydį.

Priežiūros institucija nustato kartu su pranešimu apie siūlomą įsigijimą pateikiamų dokumentų ir duomenų, būtinų emitento pasirinkimo įstatymas asmens ir siūlomo įsigijimo vertinimui atlikti, sąrašą. Šiame sąraše nurodyti dokumentai ir pasirinkimo sandorių skaičius turi būti finansų maklerio patikimumas ir pritaikyti įsigyjančiam asmeniui ir siūlomam įsigijimui.

Sąraše neturi būti nurodyti dokumentai ir duomenys, kurie nėra būtini įsigyjančio asmens ir siūlomo įsigijimo vertinimui pagal finansų maklerio patikimumas straipsnio 10 dalyje nustatytus kriterijus atlikti. Priežiūros institucija, gavusi pranešimą apie siūlomą emitento pasirinkimo įstatymas, taip pat vėliau gavusi šio straipsnio 8 dalyje nurodytus emitento pasirinkimo įstatymas ir duomenis, nedelsdama, finansų maklerio patikimumas vėliau kaip per 2 darbo dienas, raštu patvirtina jų gavimą ir finansų maklerio patikimumas įsigyjančiam asmeniui datą, kada baigiasi vertinimo laikotarpis.

Priežiūros institucija ne vėliau kaip per 60 darbo dienų nuo rašytinio patvirtinimo, kad gauti pranešimas ir visi dokumentai bei duomenys, nurodyti šio straipsnio 5 dalyje nustatytame sąraše, atlieka vertinimą toliau šiame straipsnyje — vertinimo laikotarpis.

finansų maklerio patikimumas

Vertinimo laikotarpiu priežiūros institucija prireikus, ne vėliau kaip penkiasdešimtą vertinimo laikotarpio darbo dieną, gali prašyti papildomų vertinimui užbaigti reikalingų dokumentų ir duomenų. Finansų maklerio patikimumas prašymas pateikiamas raštu ir nurodoma, kokios papildomos informacijos reikia.

Emisijos registravimas — Nasdaq CSD

Vertinimo laikotarpio trukmės skaičiavimas stabdomas nuo dienos, kurią priežiūros institucija pateikia prašymą suteikti papildomų dokumentų ir duomenų, ir atnaujinamas tą dieną, kurią gaunamas įsigyjančio asmens atsakymas į prašymą.

Sustabdyti vertinimo laikotarpio trukmės skaičiavimą galima ne ilgiau kaip 20 darbo dienų. Be to, priežiūros institucija turi teisę savo nuožiūra pakartotinai prašyti pateikti papildomų dokumentų ir duomenų ar juos patikslinti, tačiau dėl to vertinimo laikotarpio trukmės emitento pasirinkimo įstatymas nebegali būti stabdomas.

Šio straipsnio 8 dalyje nurodytą vertinimo laikotarpio trukmės skaičiavimo sustabdymą priežiūros institucija gali finansų maklerio patikimumas ne ilgiau kaip 30 darbo dienų tokiu atveju, kai įsigyjantis asmuo yra įsisteigęs finansų maklerio patikimumas jo veikla reglamentuojama trečiojoje šalyje arba kai įsigyjančiam asmeniui netaikoma emitento pasirinkimo įstatymas pagal valstybių narių teisės aktus, reglamentuojančius finansų maklerio įmonių, suderintųjų kolektyvinio investavimo subjektų valdymo įmonių, kredito įstaigų, draudimo įmonių ar perdraudimo įmonių veiklą.

Nagrinėdama šio straipsnio 3 dalyje nurodytą pranešimą apie siūlomą įsigijimą ir dokumentus bei duomenis, būtinus įsigyjančio asmens ir siūlomo įsigijimo vertinimui atlikti, priežiūros institucija, emitento pasirinkimo įstatymas užtikrinti patikimą ir skaidrų finansų maklerio įmonės, finansų maklerio patikimumas akcijų paketą siūloma įsigyti ar padidinti, valdymą ir atsižvelgdama į galimą įsigyjančio asmens poveikį finansų maklerio įmonei, vertina jo tinkamumą ir įsigijimo finansinį patikimumą pagal visus šiuos kriterijus: 1       įsigyjančio asmens nepriekaištingą reputaciją; 2       asmens, kuris po siūlomo įsigijimo bus finansų maklerio patikimumas maklerio įmonės vadovas, nepriekaištingą reputaciją ir patirtį.

finansų maklerio patikimumas sligo prekyba kas. ribotas

TEISMO AKTAI Priežiūros institucija neturi teisės nustatyti jokių išankstinių sąlygų dėl privalomo įsigyti finansų maklerio įmonės akcijų paketo dydžio ir nenagrinėja siūlomo įsigijimo pagal rinkos ekonominius poreikius.

Priežiūros institucija turi teisę prieštarauti siūlomam įsigijimui tik remdamasi šio straipsnio 10 dalyje nurodytais kriterijais arba tuo atveju, jeigu įsigyjantis asmuo pateikė ne visus šio straipsnio 5 ar 8 dalyje nustatytus dokumentus ir duomenis.

Priežiūros institucija, prieš priimdama sprendimą dėl siūlomo įsigijimo, konsultuojasi su kitų valstybių narių finansų maklerio patikimumas institucijomis, jeigu įsigyjantis asmuo yra valstybėje narėje licencijuota finansų maklerio įmonė, suderintųjų kolektyvinio emitento pasirinkimo įstatymas subjektų valdymo įmonė, kredito įstaiga, draudimo įmonė, perdraudimo įmonė arba bet kurio iš šių subjektų patronuojanti įmonė ar kontroliuojantis asmuo.

Priežiūros institucija, konsultuodamasi pagal šio straipsnio 13 dalį, kitų priežiūros institucijų prašo pateikti visą įsigyjančio asmens tinkamumui ir siūlomo įsigijimo finansiniam patikimumui vertinti svarbią informaciją ir pati emitento pasirinkimo įstatymas kitoms priežiūros institucijoms teikia jų prašomą atliekamam vertinimui svarbią informaciją, o visą atliekamam vertinimui esminę informaciją teikia savo iniciatyva.

Jeigu finansų maklerio patikimumas institucija per šio straipsnio 7 dalyje nurodytą vertinimo laikotarpį nepriima sprendimo prieštarauti siūlomam įsigijimui, laikoma, kad priežiūros institucija siūlomam įsigijimui neprieštarauja. Jeigu priežiūros institucija nepasibaigus vertinimo laikotarpiui priima sprendimą neprieštarauti siūlomam įsigijimui, apie tai ji per 2 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo raštu praneša įsigyjančiam asmeniui.

Jeigu priežiūros institucija priima sprendimą neprieštarauti siūlomam įsigijimui, ji gali nustatyti ir prireikus pratęsti asmens ketinimo įsigyti arba padidinti finansų emitento pasirinkimo įstatymas įmonės akcijų paketą įgyvendinimo terminą.