Lyčių lygybė Europos Sąjungoje

Eurųpos galimybių lygybė

Diskriminacijos draudimas  ir pagrindinių teisių apsauga yra svarbūs ES teisinės tvarkos elementai.

eurųpos galimybių lygybė negaliu atidaryti naujos demonstracinės sąskaitos

Nepaisant to, visoje Sąjungoje ir toliau diskriminuojamos tam tikros grupės. Europos Parlamentas visapusiškai įsipareigojęs spręsti šią problemą eurųpos galimybių lygybė skatinti lygybę ES teisėkūroje ir politikoje.

eurųpos galimybių lygybė

Moterų ir vyrų lygybė Moterų ir vyrų lygybė  yra viena iš pagrindinių Europos Sąjungos vertybių. Europos Parlamentas, ypač jo Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas atlieka svarbų vaidmenį remiant moterų ir vyrų lygybę ir lygias galimybes, visų pirma skatindamas lyčių aspekto integravimą į savo komitetų ir delegacijų darbą.

Pamokų laikas nuo kovo 30 d. karantino metu

Neįgaliųjų teisės Sąjunga pripažįsta ir gerbia neįgaliųjų teisę naudotis priemonėmis užtikrinančiomis jų nepriklausomumą, socialinę bei profesinę integraciją ir dalyvavimą bendruomenės gyvenime. Sąjunga yra Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijos  šalis ir atlieka svarbų vaidmenį skatinant, saugant ir stebint, kaip Sąjunga įgyvendina Konvenciją.

eurųpos galimybių lygybė jokio brokerio

Kova su rasizmu ir ksenofobija Eurųpos galimybių lygybė Parlamentas yra tvirtai įsipareigojęs kovoti su rasizmu ir ksenofobija. Ji ragina Sąjungą ir jos valstybes nares imtis veiksmų siekiant užkirsti kelią rasizmui ir ksenofobijai ir kovoti su jais pasitelkiant švietimą bei skatinant pagarbos ir tolerancijos kultūrą.

„Varpo dūžis už lyčių lygybę” — simbolinė ceremonija ir diskusija